928 wartościowych stron o turystyce
Turystyka.Favo.pl - Katalog turystyczny
http://www.travelysta.pl - Katalog Turystyczny http://veturo.pl - Katalog Turystyczny http://rivent.pl - Katalog Turystyczny http://willa-zacisze.pl - Katalog Turystyczny Wypromuj stronę w naszym katalogu turystycznym

> Home > Atrakcje turystyczne

Atrakcje turystyczne

Polska jest krajem, który obfituje wr?cz w ró?nego rodzaju atrakcje turystyczne mog?ce zafascynowa? ka?dego cudzoziemca. Wobec tego jest bardzo cz?sto odwiedzana przez turystów marz?cych przede wszystkim o dobrych wspomnieniach i ciekawych widokach.
Atrakcje w Polsce to mi?dzy innymi góry, które pos?u?y? mog? jako wyzwanie dla pocz?tkuj?cych himalaistów, chc?cych znale?? wyzwania i potrenowa? przed wchodzeniem na znacznie wy?sze i bardziej wymagaj?ce szczyty.
Ciekawe miejsca w Polsce to równie? jeziora mazurskie, b?d?ce idealnym przyk?adem jezior uniwersalnych, mog?cych pos?u?y? ka?demu kto uwielbia wod? i ró?nego rodzaju sporty wodne.
Podsumowuj?c, Polska jest rajem dla turystów i nie pomyli si? zbytnio ten, który stwierdzi ?e nasz kraj mo?e by? znacznie cz??ciej odwiedzany przez go?ci z innych krajów – mamy potencja? i mo?emy go rozwija?, tylko musimy naprawd? powa?nie zaj?? si? tym zagadnieniem. Nie jest to te? za bardzo trudne – mo?na to osi?gn?? poprzez w?a?ciwe dzia?ania polityków.> Sortuj alfabetycznie | Pokaż na stronie 20 / 30 / 50 wpisów

Kategoria Atrakcje turystyczne - Ostatnio dodane wpisy

Odkryj Plener Portal Turystyczny

Dodano: 2015.09.02
Odkryj Plener Portal Turystyczny

Portal turystyczny oferuje opisy ciekawych miejsc i tras turystycznych. Artyku?y wzbogacone s? o mapy i i ?lady GPX. U?ytkownicy mog? dodawa? w?asne opisy

Zobacz opis!

Portal lubiezwiedzac.pl

Dodano: 2015.08.20
Portal lubiezwiedzac.pl

Lubiezwiedzac.pl to portal prezentuj?cy zdj?cia i widokówki turystyczno-krajobrazowe. Lubiezwiedzac.pl chce by? miejscem gdzie mo?na zobaczy? nasz kraj okiem turysty, przy okazji wracaj?c do wakacyjnych wspomnie?.

Zobacz opis!

Zamek w Niemodlinie

Dodano: 2015.08.07
Zamek w Niemodlinie

Zamek od roku 1314 do 1382 by? rezydencj? ksi???t niemodli?skich. W 1428 roku zosta? zniszczony podczas wojen husyckich, nast?pnie doszcz?tnie spalony w po?arze w 1552 roku. Jego pozosta?o?ci przej?? w zastaw hrabia von Logau, a nast?pnie odsprzeda? go wraz z ca?ym miastem Kasparowi von Pückler, który rozpocz?? odbudow? zamku w 1581 roku, trwaj?c? do 1591 roku. Dwukrotnie przebudowywany na rezydencj? renesansow?. Na pocz?tku XVII w., kiedy zamek przeszed? w r?ce rodu von Promnitz by? dalej prze

Zobacz opis!

Sp?ywy kajakowe - wynajem kajakó

Dodano: 2015.03.29
Sp?ywy kajakowe - wynajem kajakó

Od kilku lat zajmujemy si? organizacj? sp?ywów kajakowych, aktywnego wypoczynku oraz turystyki kwalifikowanej. Organizujemy sp?ywy kajakowe na rzekach Jury Krakowsko - Wielu?skiej: Warta, Liswarta i Wiercica. W naszej ofercie znajdziecie równie? propozycje wyjazdów w inne okolice: Grabia, Widawka, Pilica, Ma?a Panew... Nasze us?ugi kierujemy do osób indywidualnych, firm oraz instytucji. Proponujemy sp?ywy jednodniowe oraz wielodniowe. Turystyka jest naszym sposobem na ?ycie ??czymy prac? z nasz?

Zobacz opis!

Atrakcje turystyczne Europy

Dodano: 2015.03.23
Atrakcje turystyczne Europy

Blog turystyczny zawieraj?cy opisy ciekawych i atrakcyjnych miejsc w Europie, wartych zobaczenia. Praktyczne informacje, du?o autorskich zdj??, mapki, porady. ?ród?o inspiracji dla szukaj?cych ciekawych miejsc na urlop

Zobacz opis!