930 wartościowych stron o turystyce
Turystyka.Favo.pl - Katalog turystyczny
http://domprzyplazy.eu - Katalog Turystyczny http://www.jakiepiekne.pl - Katalog Turystyczny http://veturo.pl - Katalog Turystyczny http://www.domnadrozlewiskiem-toporzyk.pl - Katalog Turystyczny Wypromuj stronę w naszym katalogu turystycznym

> Home > Autobusy, kolej, autostop

Autobusy, kolej, autostop

Szukasz po??cze? autobusowych z Polski do wybranego kraju europejskiego? Chcesz zapozna? si? z rozk?adem jazdy poci?gów obejmuj?cym wszystkie linie europejskie? A mo?e chcia?by? znale?? pasa?era swojej podró?y lub zaoferowa? autostopowiczowi wspóln? podró?? Sprawd? poni?sze linki!

Codziennie wiele ludzi przemierza kraj najró?niejszymi ?rodkami lokomocji. Jad?c do pracy lub w delegacje najcz??ciej wybieramy autobusy, jeszcze inni uwa?aj? kolej za najlepszy ?rodek transportu do szko?y.
Ka?dego dnia jad?c gdzie? w tras? samochodem widujemy na poboczach ludzi szukaj?cych kierowców, którzy ich podwioz? w okre?lone miejsce. Maj? oni jednak utrudnione zadanie poniewa? autostop u wi?kszo?ci kierowców nie wzbudza zbytniego zaufania i po prostu boj? si? oni zabiera? nieznajomych podró?ników ze sob?.
Dlatego te? w celu ocieplenia wizerunku autostopowiczów powstaj? serwisy b?d?ce platformami, gdzie mo?na zamieszcza? bezp?atne og?oszenia. Pomaga to znacz?co obni?y? obni?y? koszty podró?y poprzez udzielenie informacji o wolnych miejscach w samochodzie na danej trasie.
Dzi?ki takiej inicjatywie autostop nabiera nowego wymiaru, a samo podró?owanie staje si? niezwykle atrakcyjne dla ka?dej ze stron. Pozwala to na poszerzenie kr?gów znajomo?ci poniewa? autostopowicze to z regu?y ludzie otwarci na ?wiat.> Sortuj alfabetycznie | Pokaż na stronie 20 / 30 / 50 wpisów

Kategoria Autobusy, kolej, autostop - Ostatnio dodane wpisy

Rozk?ad poci?gów w Europie

Dodano: 2005.11.05
Rozk?ad poci?gów w Europie

Rozk?ad jazdy poci?gów obejmuj?cy wszystkie linie europejskie, w tym równie? polskie. Serwis nie jest dost?pny w polskiej wersji j?zykowej.

Zobacz opis!

Autostop.com.pl

Dodano: 2005.11.05
Autostop.com.pl

Masz wolne miejsce? Szukasz po??czenia? - tutaj zamie?cisz bezp?atne og?oszenie! Podró?e, wyjazdy weekendowe, dojazdy do pracy. Strona dla kierowców i autostopowiczów.

Zobacz opis!

e-Autostop.com

Dodano: 2005.11.05
e-Autostop.com

Zorganizowany i bezpieczniejszy autostop, podró?owanie tanio, szybko wygodnie do wszystkich regionów ?wiata, wyszukiwanie tanich po??cze? (linii) lotniczych w ca?ej Europie i nie tylko.

Zobacz opis!

Jazda za grosze!

Dodano: 2005.11.05
Jazda za grosze!

Tutaj znajdziesz partnera podró?y, z którym dojedziesz do dowolnego miejsca w Polsce i w Europie. Wybieraj?c si? w podró?, mo?esz korzystnie udost?pni? wolne miejsca w samochodzie lub samemu znale?? kogo?, kto ch?tnie Ci? ze sob? zabierze.

Zobacz opis!

Compartir.org

Dodano: 2005.11.05
Compartir.org

Miejsce gdzie mo?esz znale?? pasa?era ub zaoferowa? autostopowiczowi wspólna podró?. Serwis nie jest dost?pny w polskiej wersji j?zykowej.

Zobacz opis!