930 wartościowych stron o turystyce
Turystyka.Favo.pl - Katalog turystyczny
http://www.travelysta.pl - Katalog Turystyczny http://www.najtanszysport.pl - Katalog Turystyczny http://willa-zacisze.pl - Katalog Turystyczny http://teneryfawycieczki.pl - Katalog Turystyczny Wypromuj stronę w naszym katalogu turystycznym

> Home > Autobusy, kolej, autostop

Autobusy, kolej, autostop

Szukasz po??cze? autobusowych z Polski do wybranego kraju europejskiego? Chcesz zapozna? si? z rozk?adem jazdy poci?gów obejmuj?cym wszystkie linie europejskie? A mo?e chcia?by? znale?? pasa?era swojej podró?y lub zaoferowa? autostopowiczowi wspóln? podró?? Sprawd? poni?sze linki!

Codziennie wiele ludzi przemierza kraj najró?niejszymi ?rodkami lokomocji. Jad?c do pracy lub w delegacje najcz??ciej wybieramy autobusy, jeszcze inni uwa?aj? kolej za najlepszy ?rodek transportu do szko?y.
Ka?dego dnia jad?c gdzie? w tras? samochodem widujemy na poboczach ludzi szukaj?cych kierowców, którzy ich podwioz? w okre?lone miejsce. Maj? oni jednak utrudnione zadanie poniewa? autostop u wi?kszo?ci kierowców nie wzbudza zbytniego zaufania i po prostu boj? si? oni zabiera? nieznajomych podró?ników ze sob?.
Dlatego te? w celu ocieplenia wizerunku autostopowiczów powstaj? serwisy b?d?ce platformami, gdzie mo?na zamieszcza? bezp?atne og?oszenia. Pomaga to znacz?co obni?y? obni?y? koszty podró?y poprzez udzielenie informacji o wolnych miejscach w samochodzie na danej trasie.
Dzi?ki takiej inicjatywie autostop nabiera nowego wymiaru, a samo podró?owanie staje si? niezwykle atrakcyjne dla ka?dej ze stron. Pozwala to na poszerzenie kr?gów znajomo?ci poniewa? autostopowicze to z regu?y ludzie otwarci na ?wiat.> Sortuj alfabetycznie | Pokaż na stronie 20 / 30 / 50 wpisów

Kategoria Autobusy, kolej, autostop - Ostatnio dodane wpisy

PKP Intercity

Dodano: 2005.11.05
PKP Intercity

Najwy?szy segment przewozów pasa?erskich w Polsce (poci?gi InterCity, EuroCity i ekspresy). Na stronie: rozk?ad jazdy poci?gów, ich dok?adny opis oraz internetowa rezerwacja biletów.

Zobacz opis!

Bilety autokarowe

Dodano: 2005.11.05
Bilety autokarowe

Bilety autokarowe na przejazdy do Niemiec, Londynu, W?och.

Zobacz opis!

E-Bilety.pl

Dodano: 2005.11.05
E-Bilety.pl

Sprzeda? biletów autokarowych na mi?dzynarodowe przejazdy - wyjazdy z ca?ej Polski, bilety promowe w ca?ej Europie, bilety na Eurotunel z Francji do Anglii.

Zobacz opis!

Euroster

Dodano: 2005.11.05
Euroster

Bilety na wszystkie regularne mi?dzynarodowe linie autokarowe i mikrobusowe ze Szczecina i innych miast w Polsce do Niemiec, Holandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Danii, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii.

Zobacz opis!

Variustur

Dodano: 2005.11.05
Variustur

Sprzeda? biletów autokarowych, promowych, lotniczych. Wizy i ubezpieczenia samochodowe do Rosji. Sprzeda? on-line.

Zobacz opis!