931 wartościowych stron o turystyce
Turystyka.Favo.pl - Katalog turystyczny
http://willa-zacisze.pl - Katalog Turystyczny http://www.jakiepiekne.pl - Katalog Turystyczny http://www.domnadrozlewiskiem-toporzyk.pl - Katalog Turystyczny http://nest.poznan.pl - Katalog Turystyczny Wypromuj stronę w naszym katalogu turystycznym

> Home > Autobusy, kolej, autostop

Autobusy, kolej, autostop

Szukasz po??cze? autobusowych z Polski do wybranego kraju europejskiego? Chcesz zapozna? si? z rozk?adem jazdy poci?gów obejmuj?cym wszystkie linie europejskie? A mo?e chcia?by? znale?? pasa?era swojej podró?y lub zaoferowa? autostopowiczowi wspóln? podró?? Sprawd? poni?sze linki!

Codziennie wiele ludzi przemierza kraj najró?niejszymi ?rodkami lokomocji. Jad?c do pracy lub w delegacje najcz??ciej wybieramy autobusy, jeszcze inni uwa?aj? kolej za najlepszy ?rodek transportu do szko?y.
Ka?dego dnia jad?c gdzie? w tras? samochodem widujemy na poboczach ludzi szukaj?cych kierowców, którzy ich podwioz? w okre?lone miejsce. Maj? oni jednak utrudnione zadanie poniewa? autostop u wi?kszo?ci kierowców nie wzbudza zbytniego zaufania i po prostu boj? si? oni zabiera? nieznajomych podró?ników ze sob?.
Dlatego te? w celu ocieplenia wizerunku autostopowiczów powstaj? serwisy b?d?ce platformami, gdzie mo?na zamieszcza? bezp?atne og?oszenia. Pomaga to znacz?co obni?y? obni?y? koszty podró?y poprzez udzielenie informacji o wolnych miejscach w samochodzie na danej trasie.
Dzi?ki takiej inicjatywie autostop nabiera nowego wymiaru, a samo podró?owanie staje si? niezwykle atrakcyjne dla ka?dej ze stron. Pozwala to na poszerzenie kr?gów znajomo?ci poniewa? autostopowicze to z regu?y ludzie otwarci na ?wiat.> Sortuj alfabetycznie | Pokaż na stronie 20 / 30 / 50 wpisów

Kategoria Autobusy, kolej, autostop - Ostatnio dodane wpisy

Eurotrans

Dodano: 2005.11.05
Eurotrans

Mi?dzynarodowe, regularne linie autobusowe. Przewozy do Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Zobacz opis!

Almabus

Dodano: 2005.11.05
Almabus

Firma ?wiadczy us?ugi przewozowe, ponadto oferuje wynajem autokarów turystycznych do przewozu osób na terenie kraju i za granic?.

Zobacz opis!

Orbis Transport

Dodano: 2005.11.05
Orbis Transport

Mi?dzynarodowa komunikacja autobusowa, turystyka krajowa i zagraniczna, wynajem autokarów i samochodów w systemie Hertz oraz obs?uga floty samochodowej.

Zobacz opis!

Eurokar

Dodano: 2005.11.05
Eurokar

Regularna, koncesjonowana komunikacja mi?dzynarodowa z krajami Europy Zachodniej oraz wynajem luksusowych autokarów i busów.

Zobacz opis!

Europa Express

Dodano: 2005.11.05
Europa Express

Przewozy autokarowe do W?och, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Hiszpanii. Rozk?ad jazdy, adresy punktów sprzeda?y biletów.

Zobacz opis!