931 warto¶ciowych stron o turystyce
Turystyka.Favo.pl - Katalog turystyczny
http://teneryfawycieczki.pl - Katalog Turystyczny http://diananoclegi.pl - Katalog Turystyczny http://domprzyplazy.eu - Katalog Turystyczny http://veturo.pl - Katalog Turystyczny Wypromuj stronę w naszym katalogu turystycznym

> Home > Portale turystyczne > One Globe Dariusz Majcher

One Globe Dariusz Majcher - Portale turystyczne • One Globe Dariusz Majcher - Portale turystyczne
 • Ocena:

  ID: 849 Ocena: 3.4/10 (30 głosów)

 • ID:849
 • Dział:Portale turystyczne
 • Tytuł: One Globe Dariusz Majcher
 • Opis:
  Firma One Globe Travel krok po kroku spe?ni Twoje ?yciowe marzenia poprzez program Work and Travel USA. Przedstawimy Tobie drog? wymarzonych wakacji po??czonych z prac? w Stanach Zjednoczonych.
  Summer Work/Travel Exchange Visitor Program, popularnie zwany Work & Travel (pracuj i zwiedzaj), b?d? w skrócie W&T lub WAT, jest oficjalnym programem Rz?du Stanów Zjednoczonych umo?liwiaj?cym studentom z ca?ego ?wiata podj?cie legalnej pracy w USA podczas wakacji akademickich przez okres nie przekraczaj?cy czterech miesi?cy oraz podró?owanie po terytorium Stanów do 30 dni po jej zako?czeniu (tzw. Grace Period).

  G?ównym celem programu jest mo?liwo?? wymiany kulturowej mi?dzy m?odymi lud?mi z ró?nych krajów ?wiata, a tak?e do?wiadczenie ameryka?skiego stylu ?ycia, kultury, obyczajów oraz stosunków pracy panuj?cych w przedsi?biorstwach ameryka?skich. Studenci, którzy bior? udzia? w programie, otrzymuj? pomoc w podj?ciu wakacyjnego zatrudnienia w miejscowo?ciach turystycznych na terenie ca?ych Stanów Zjednoczonych.
  I Opcja - Self-Placement
  Polega na samodzielnym znalezieniu pracy, np. u pracodawcy z poprzednich edycji programu, przy pomocy znajomych ze Stanów Zjednoczonych lub za po?rednictwem ameryka?skich portali og?oszeniowych.

  II Opcja - Oferty wspó?pracuj?cych z nami Organizacji Sponsoruj?cych
  Organizacje Sponsoruj?ce cz?sto organizuj? Targi Pracy w Polsce, na których mo?na zapozna? si? z ofertami pracodawców z ró?nych regionów USA. Organizacje te prowadz? równie? rozmowy kwalifikacyjne z Uczestnikami, np. za pomoc? Skype.
  One Globe przedstawi Tobie wszystkie oferty proponowane przez ró?ne organizacje z nami wspó?pracuj?ce.

  III Opcja - Oferty One Globe
  W tej opcji przedstawimy Tobie nasze oferty sprawdzonych pracodawców, z którymi wspó?pracujemy od d?u?szego czasu.
 • Słowa kluczowe:Summer Work/Travel Exchange Visitor Program, popularnie zwany Work & Travel (pracuj i zwiedzaj), b?d? w skrócie W&T lub WAT, jest oficjalnym programem Rz?du Stanów Zjednoczonych umo?liwiaj?cym studentom z ca?ego ?wiata podj?cie legalnej pracy w USA podczas wakacji akademickich przez okres nie przekraczaj?cy czterech miesi?cy oraz podró?owanie po terytorium Stanów do 30 dni po jej zako?czeniu (tzw. Grace Period).
 • Data dodania:2012-11-20 13:55:07
 • Adres www: http://www.oneglobe.pl    zgło¶ błędny link
 • PageRank:
 • Alexa:0
 • Wyświetleń:880
 •   >> Wyróżnij ten wpis! <<