931 wartościowych stron o turystyce
Turystyka.Favo.pl - Katalog turystyczny
http://www.explore.pl - Katalog Turystyczny http://www.domnadrozlewiskiem-toporzyk.pl - Katalog Turystyczny http://teneryfawycieczki.pl - Katalog Turystyczny http://porterfree.pl - Katalog Turystyczny Wypromuj stronę w naszym katalogu turystycznym

> Home > Autobusy, kolej, autostop

Autobusy, kolej, autostop

Szukasz po??cze? autobusowych z Polski do wybranego kraju europejskiego? Chcesz zapozna? si? z rozk?adem jazdy poci?gów obejmuj?cym wszystkie linie europejskie? A mo?e chcia?by? znale?? pasa?era swojej podró?y lub zaoferowa? autostopowiczowi wspóln? podró?? Sprawd? poni?sze linki!

Codziennie wiele ludzi przemierza kraj najró?niejszymi ?rodkami lokomocji. Jad?c do pracy lub w delegacje najcz??ciej wybieramy autobusy, jeszcze inni uwa?aj? kolej za najlepszy ?rodek transportu do szko?y.
Ka?dego dnia jad?c gdzie? w tras? samochodem widujemy na poboczach ludzi szukaj?cych kierowców, którzy ich podwioz? w okre?lone miejsce. Maj? oni jednak utrudnione zadanie poniewa? autostop u wi?kszo?ci kierowców nie wzbudza zbytniego zaufania i po prostu boj? si? oni zabiera? nieznajomych podró?ników ze sob?.
Dlatego te? w celu ocieplenia wizerunku autostopowiczów powstaj? serwisy b?d?ce platformami, gdzie mo?na zamieszcza? bezp?atne og?oszenia. Pomaga to znacz?co obni?y? obni?y? koszty podró?y poprzez udzielenie informacji o wolnych miejscach w samochodzie na danej trasie.
Dzi?ki takiej inicjatywie autostop nabiera nowego wymiaru, a samo podró?owanie staje si? niezwykle atrakcyjne dla ka?dej ze stron. Pozwala to na poszerzenie kr?gów znajomo?ci poniewa? autostopowicze to z regu?y ludzie otwarci na ?wiat.> Sortuj alfabetycznie | Pokaż na stronie 20 / 30 / 50 wpisów

Kategoria Autobusy, kolej, autostop - Ostatnio dodane wpisy

Carpooling.pl

Dodano: 2011.09.11
Carpooling.pl

Serwis, dzi?ki któremu kierowcy i pasa?erowie umawiaj? si? na wspólne przejazdy po Polsce i Europie. Korzy?ci: oszcz?dno?? pieni?dzy i ?rodowiska oraz nowe znajomo?ci. Carpooling.pl dost?pny jest tak?e w wersji na telefony komórkowe oraz jako aplikacja na Facebooku. Kilka wersji j?zykowych, codziennie ponad 350 000 przejazdów.

Zobacz opis!

Go! Trans - Przewóz osób

Dodano: 2011.09.11
Go! Trans - Przewóz osób

Go! Trans - Przewóz osób Wroc?aw Dolny ?l?sk Polska Europa transport osobowy bus przewozy na wczasy transfery na lotnisko

Zobacz opis!

Przewozy osób i paczek

Dodano: 2011.09.11
Przewozy osób i paczek

Przewozy osób i paczek do Niemiec, Holandii, Luksemburga i Belgii

Zobacz opis!

LTour.pl

Dodano: 2007.09.07
LTour.pl

Tanie bilety autokarowe, przejazdy autokarowe ca?a Europa, rezerwacje online.

Zobacz opis!

Przewóz osób

Dodano: 2007.05.25
Przewóz osób

Wynajem mikrobusów, przewóz osób komfortowymi busami. Licencja na mi?dzynarodowy przewóz osób.

Zobacz opis!