930 wartościowych stron o turystyce
Turystyka.Favo.pl - Katalog turystyczny
http://nest.poznan.pl - Katalog Turystyczny http://porterfree.pl - Katalog Turystyczny http://www.landersen.pl - Katalog Turystyczny http://www.explore.pl - Katalog Turystyczny Wypromuj stronę w naszym katalogu turystycznym

> Home > Autobusy, kolej, autostop

Autobusy, kolej, autostop

Szukasz po??cze? autobusowych z Polski do wybranego kraju europejskiego? Chcesz zapozna? si? z rozk?adem jazdy poci?gów obejmuj?cym wszystkie linie europejskie? A mo?e chcia?by? znale?? pasa?era swojej podró?y lub zaoferowa? autostopowiczowi wspóln? podró?? Sprawd? poni?sze linki!

Codziennie wiele ludzi przemierza kraj najró?niejszymi ?rodkami lokomocji. Jad?c do pracy lub w delegacje najcz??ciej wybieramy autobusy, jeszcze inni uwa?aj? kolej za najlepszy ?rodek transportu do szko?y.
Ka?dego dnia jad?c gdzie? w tras? samochodem widujemy na poboczach ludzi szukaj?cych kierowców, którzy ich podwioz? w okre?lone miejsce. Maj? oni jednak utrudnione zadanie poniewa? autostop u wi?kszo?ci kierowców nie wzbudza zbytniego zaufania i po prostu boj? si? oni zabiera? nieznajomych podró?ników ze sob?.
Dlatego te? w celu ocieplenia wizerunku autostopowiczów powstaj? serwisy b?d?ce platformami, gdzie mo?na zamieszcza? bezp?atne og?oszenia. Pomaga to znacz?co obni?y? obni?y? koszty podró?y poprzez udzielenie informacji o wolnych miejscach w samochodzie na danej trasie.
Dzi?ki takiej inicjatywie autostop nabiera nowego wymiaru, a samo podró?owanie staje si? niezwykle atrakcyjne dla ka?dej ze stron. Pozwala to na poszerzenie kr?gów znajomo?ci poniewa? autostopowicze to z regu?y ludzie otwarci na ?wiat.



> Sortuj alfabetycznie | Pokaż na stronie 20 / 30 / 50 wpisów

Kategoria Autobusy, kolej, autostop - Ostatnio dodane wpisy

Carpooling.pl

Dodano: 2011.09.11
Carpooling.pl

Serwis, dzi?ki któremu kierowcy i pasa?erowie umawiaj? si? na wspólne przejazdy po Polsce i Europie. Korzy?ci: oszcz?dno?? pieni?dzy i ?rodowiska oraz nowe znajomo?ci. Carpooling.pl dost?pny jest tak?e w wersji na telefony komórkowe oraz jako aplikacja na Facebooku. Kilka wersji j?zykowych, codziennie ponad 350 000 przejazdów.

Zobacz opis!

Go! Trans - Przewóz osób

Dodano: 2011.09.11
Go! Trans - Przewóz osób

Go! Trans - Przewóz osób Wroc?aw Dolny ?l?sk Polska Europa transport osobowy bus przewozy na wczasy transfery na lotnisko

Zobacz opis!

Przewozy osób i paczek

Dodano: 2011.09.11
Przewozy osób i paczek

Przewozy osób i paczek do Niemiec, Holandii, Luksemburga i Belgii

Zobacz opis!

LTour.pl

Dodano: 2007.09.07
LTour.pl

Tanie bilety autokarowe, przejazdy autokarowe ca?a Europa, rezerwacje online.

Zobacz opis!

Przewóz osób

Dodano: 2007.05.25
Przewóz osób

Wynajem mikrobusów, przewóz osób komfortowymi busami. Licencja na mi?dzynarodowy przewóz osób.

Zobacz opis!

Stopar

Dodano: 2007.02.10
Stopar

Autostopem po S?owacji (serwis w j?zyku s?owackim).

Zobacz opis!

Bilety-Autokarowe

Dodano: 2006.12.14
Bilety-Autokarowe

Bilety autokarowe i autobusowe do wszystkich krajów w Europie. Tanie przewozy autokarowe. Rezerwacja biletów autokarowych i autobusowych online.

Zobacz opis!

Eurotrans.nl

Dodano: 2006.11.02
Eurotrans.nl

Regularne linie autokarowe firmy Eurotrans. Na stronie mo?liwo?? dokonania rezerwacji miejsca online.

Zobacz opis!

Autostopem.net

Dodano: 2006.11.02
Autostopem.net

Serwis dla autostopowiczów. Autostopowa mapa Polski, zdj?cia, przygody, forum dyskusyjne.

Zobacz opis!

VANTRANS

Dodano: 2006.02.02
VANTRANS

Regularne przewozy mikrobusowe do ponad 50 miast i ich okolic w Niemczech, Holandii i Belgii. Dostarczanie przesy?ek, transfery na lotniska, wynajem.

Zobacz opis!

Rozk?ad poci?gów w Europie

Dodano: 2005.11.05
Rozk?ad poci?gów w Europie

Rozk?ad jazdy poci?gów obejmuj?cy wszystkie linie europejskie, w tym równie? polskie. Serwis nie jest dost?pny w polskiej wersji j?zykowej.

Zobacz opis!

Autostop.com.pl

Dodano: 2005.11.05
Autostop.com.pl

Masz wolne miejsce? Szukasz po??czenia? - tutaj zamie?cisz bezp?atne og?oszenie! Podró?e, wyjazdy weekendowe, dojazdy do pracy. Strona dla kierowców i autostopowiczów.

Zobacz opis!

e-Autostop.com

Dodano: 2005.11.05
e-Autostop.com

Zorganizowany i bezpieczniejszy autostop, podró?owanie tanio, szybko wygodnie do wszystkich regionów ?wiata, wyszukiwanie tanich po??cze? (linii) lotniczych w ca?ej Europie i nie tylko.

Zobacz opis!

Jazda za grosze!

Dodano: 2005.11.05
Jazda za grosze!

Tutaj znajdziesz partnera podró?y, z którym dojedziesz do dowolnego miejsca w Polsce i w Europie. Wybieraj?c si? w podró?, mo?esz korzystnie udost?pni? wolne miejsca w samochodzie lub samemu znale?? kogo?, kto ch?tnie Ci? ze sob? zabierze.

Zobacz opis!

Compartir.org

Dodano: 2005.11.05
Compartir.org

Miejsce gdzie mo?esz znale?? pasa?era ub zaoferowa? autostopowiczowi wspólna podró?. Serwis nie jest dost?pny w polskiej wersji j?zykowej.

Zobacz opis!

Hitchhikers.org

Dodano: 2005.11.05
Hitchhikers.org

Szukasz kogo?, kto akurat jedzie tam dzie ty chcesz dojecha?? Tutaj go znajdziesz. Serwis nie jest dost?pny w polskiej wersji j?zykowej.

Zobacz opis!

NaszeDrogi.pl

Dodano: 2005.11.05
NaszeDrogi.pl

Serwis umo?liwiaj?cy kontakty kierowcom i autostopowiczom. Znajduj? si? w nim formularze dla kierowców i wyszukiwarka dla autostopowiczów, którzy mog? wybra? polskie miasto lub jedno z 20 europejskich, do którego chc? dotrze?, i okre?li? termin wyjazdu.

Zobacz opis!

Autostop w Internecie

Dodano: 2005.11.05
Autostop w Internecie

Miejsce gdzie mo?esz znale?? pasa?era swojej podró?y (zabra? kogo? na stopa) lub zaoferowa? autostopowiczowi wspólna podró?.

Zobacz opis!

NaStopa.pl

Dodano: 2005.11.05
NaStopa.pl

Serwis przeznaczony dla kierowców i pasa?erów. Jedni jak i drudzy mog? zamieszcza? og?oszenia informuj?ce o podró?y. Kierowcy w swoich og?oszeniach deklaruj? ch?? zabrania pasa?era, natomiast pasa?erowie og?aszaj? si? w poszukiwaniu transportu.

Zobacz opis!

Polskie Koleje Pa?stwowe

Dodano: 2005.11.05
Polskie Koleje Pa?stwowe

Rozk?ad jazdy poci?gów pasa?erskich PKP.

Zobacz opis!