931 wartościowych stron o turystyce
Turystyka.Favo.pl - Katalog turystyczny
http://willa-zacisze.pl - Katalog Turystyczny http://veturo.pl - Katalog Turystyczny http://teneryfawycieczki.pl - Katalog Turystyczny http://nest.poznan.pl - Katalog Turystyczny Wypromuj stronę w naszym katalogu turystycznym

> Home > Autobusy, kolej, autostop

Autobusy, kolej, autostop

Szukasz po??cze? autobusowych z Polski do wybranego kraju europejskiego? Chcesz zapozna? si? z rozk?adem jazdy poci?gów obejmuj?cym wszystkie linie europejskie? A mo?e chcia?by? znale?? pasa?era swojej podró?y lub zaoferowa? autostopowiczowi wspóln? podró?? Sprawd? poni?sze linki!

Codziennie wiele ludzi przemierza kraj najró?niejszymi ?rodkami lokomocji. Jad?c do pracy lub w delegacje najcz??ciej wybieramy autobusy, jeszcze inni uwa?aj? kolej za najlepszy ?rodek transportu do szko?y.
Ka?dego dnia jad?c gdzie? w tras? samochodem widujemy na poboczach ludzi szukaj?cych kierowców, którzy ich podwioz? w okre?lone miejsce. Maj? oni jednak utrudnione zadanie poniewa? autostop u wi?kszo?ci kierowców nie wzbudza zbytniego zaufania i po prostu boj? si? oni zabiera? nieznajomych podró?ników ze sob?.
Dlatego te? w celu ocieplenia wizerunku autostopowiczów powstaj? serwisy b?d?ce platformami, gdzie mo?na zamieszcza? bezp?atne og?oszenia. Pomaga to znacz?co obni?y? obni?y? koszty podró?y poprzez udzielenie informacji o wolnych miejscach w samochodzie na danej trasie.
Dzi?ki takiej inicjatywie autostop nabiera nowego wymiaru, a samo podró?owanie staje si? niezwykle atrakcyjne dla ka?dej ze stron. Pozwala to na poszerzenie kr?gów znajomo?ci poniewa? autostopowicze to z regu?y ludzie otwarci na ?wiat.



> Sortuj alfabetycznie | Pokaż na stronie 20 / 30 / 50 wpisów

Kategoria Autobusy, kolej, autostop - Ostatnio dodane wpisy

Hitchhikers.org

Dodano: 2005.11.05
Hitchhikers.org

Szukasz kogo?, kto akurat jedzie tam dzie ty chcesz dojecha?? Tutaj go znajdziesz. Serwis nie jest dost?pny w polskiej wersji j?zykowej.

Zobacz opis!

NaszeDrogi.pl

Dodano: 2005.11.05
NaszeDrogi.pl

Serwis umo?liwiaj?cy kontakty kierowcom i autostopowiczom. Znajduj? si? w nim formularze dla kierowców i wyszukiwarka dla autostopowiczów, którzy mog? wybra? polskie miasto lub jedno z 20 europejskich, do którego chc? dotrze?, i okre?li? termin wyjazdu.

Zobacz opis!

Autostop w Internecie

Dodano: 2005.11.05
Autostop w Internecie

Miejsce gdzie mo?esz znale?? pasa?era swojej podró?y (zabra? kogo? na stopa) lub zaoferowa? autostopowiczowi wspólna podró?.

Zobacz opis!

NaStopa.pl

Dodano: 2005.11.05
NaStopa.pl

Serwis przeznaczony dla kierowców i pasa?erów. Jedni jak i drudzy mog? zamieszcza? og?oszenia informuj?ce o podró?y. Kierowcy w swoich og?oszeniach deklaruj? ch?? zabrania pasa?era, natomiast pasa?erowie og?aszaj? si? w poszukiwaniu transportu.

Zobacz opis!

Polskie Koleje Pa?stwowe

Dodano: 2005.11.05
Polskie Koleje Pa?stwowe

Rozk?ad jazdy poci?gów pasa?erskich PKP.

Zobacz opis!